CITYDEV.BRUSSELS - Hernieuwde mandaten in de raad van bestuur van citydev.brussels

CITYDEV.BRUSSELS - Hernieuwde mandaten in de raad van bestuur van citydev.brussels

Op haar buitengewone zitting van 28 november 2014 heeft de algemene vergadering van citydev.brussels de samenstelling van de raad van bestuur van de instelling gewijzigd: aan politieke zijde heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namelijk nieuwe vertegenwoordigers aangewezen.

 

De raad van bestuur van citydev.brussels is, zoals u allicht weet, tweevoudig paritair samengesteld. De helft van de leden vertegenwoordigt de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), de andere helft vertegenwoordigt de Brusselse politieke wereld (gemeenten en gewest).

De mandaten van voorzitter Denis Grimberghs en afgevaardigd bestuurder Julien Meganck werden hernieuwd.

Voor de voorzitter was dit dé gelegenheid om aan te geven dat citydev.brussels - die sinds oktober 2013 een beheersovereenkomst heeft - met de steun van de regering haar opdrachten zal voorzetten, zowel wat de vestiging van bedrijven als wat de productie van middelgrote koopwoningen betreft.

Denis Grimberghs benadrukte bovendien dat hij de banden nog nauwer wil aanhalen met de verschillende instrumenten ter uitvoering van het gewestbeleid, zowel inzake economie (onder meer in het kader van de Raad voor Economische Coördinatie) als inzake woongelegenheid (via de oprichting van de nieuwe Raad voor Huisvestingscoördinatie). citydev.brussels werkt ook voort samen met alle actoren die op het terrein nood hebben aan infrastructuur (bijvoorbeeld de MIVB en Net Brussel).

Daarnaast herhaalde de voorzitter hoe belangrijk de integratie van economische projecten in de stad is. Die dynamiek bevordert de stedelijke gemengdheid en bestendigt de plaats van economische activiteiten in de stad, waarbij uiteraard plaats is voor de ontwikkeling van de woonfunctie om de nood aan woongelegenheid te lenigen.

Tot slot verwees hij naar de inspanningen van citydev.brussels om via een actief grondbeleid nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden op te sporen. “Om projecten met economische activiteiten te kunnen blijven ontwikkelen en het tempo erin te houden wat de woningproductie betreft, moeten we regelmatig vastgoed aankopen om het grondpatrimonium weder samen te stellen. Daarbij letten we erg op de kostenbeheersing. Zo trachten we niet alleen de aankoop- en saneringsprijzen te drukken maar ook evenwichtige projecten te verwezenlijken waardoor we de kosten kunnen doorrekenen met een evenwel beperkte grondweerslag.”

 

Over citydev.brussels (nieuwe naam van de GOMB)

 

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terechtkunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 45 sites, 75.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra en 5 incubators.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

Contacteer ons
Barbara Decamps citydev.brussels
Florence Legein FL Consult
Over FL Consult

FL Consult
Kersbeeklaan 281a
1180 Brussel